Organisatie

Kerkenraad
Het bestuur van de kerk ligt in handen van de kerkenraad. Deze bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen. Ouderlingen en diakenen zijn gemeenteleden die door God geroepen en door de gemeente gekozen zijn tot dit werk. De predikant is iemand van buiten de gemeente die een opleiding tot predikant gedaan heeft. Daarnaast weet hij zich door God geroepen om in deze gemeente te dienen en heeft de gemeente hem hiertoe verkozen.
Een deel van de kerkenraad vormt het moderamen. Dit is het dagelijks bestuur dat alle lopende zaken regelt. De overige kerkenraadsleden vervullen een belangrijke rol in het pastoraat en diaconaat. Voor de belangrijkste beslissingen komt de kerkenraad een paar keer per jaar bij elkaar.

Wijkteams
De gemeente is opgebouwd uit verschillende wijken. In elke wijk is een wijkteam actief. Een wijkteam bestaat uit een coördinator, een ouderling, een diaken, pastoraal medewerkers en bezoekzusters. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor het pastoraat en diaconaat in die wijk. Dat betekent niet dat zij dit allemaal zelf uitvoeren, wel dat zij hierin een voortrekkersrol vervullen en dat zij waar nodig de onderlinge zorg coördineren.

Commissies
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, maar doet niet alles zelf. Voor allerlei zaken zijn andere gemeenteleden actief. Soms individueel, soms in groepsverband, bijvoorbeeld in een commissie. We hebben o.a. de volgende commissies:

  • Commissie van Beheer: adviseert de kerkenraad over het financiële beleid en over het beheer en onderhoud van de gebouwen en andere eigendommen van de gemeente. Ook voert de commissie het door de kerkenraad vastgestelde beleid op dit punt uit.
  • Commissie eredienst: het doel van de commissie is om de (bijzondere) diensten zo vorm te geven, dat het doel van de diensten - God ontmoeten - meer tot zijn recht komt en meer mensen - jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk - aangesproken worden.
  • Muziekcommissie: gaat over de muziek tijdens en rond de erediensten. Dit gaat van een rooster voor de musici tot keuzes die aan de kerkenraad voorgelegd worden over muziek in de dienst.
  • Beamerteam: is verantwoordelijk voor de beamerpresentaties tijdens de erediensten. Ook bedienen ze de beamer en de camera tijdens de diensten.
  • Communicatiecommissie: is verantwoordelijk voor alles wat op de website staat. Iedereen kan iets aanleveren voor op de website, de redactie bepaalt of het erop komt en heeft de vrijheid aanpassingen te doen.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een lid van de gemeente in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan over ongewenste ervaringen. Ook kan de vertrouwenspersoon handvatten bieden voor mogelijke oplossingen. Of hij/zij daar gebruik van maakt, bepaalt diegene zelf. De vertrouwenspersoon lost de problemen niet op maar kan helpen bij het indienen van een klacht of doorverwijzen naar een specifieke instantie of hulpverlener. Lees meer.

 

Kerkdiensten

JUN
2

JUN
2
02-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

JUN
9

JUN
9
09-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.